Zwroty

Klient Sklepu będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zw. dalej Konsumentem), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

W wypadku umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (np. udostępnienie treści do pobrania) oraz treści cyfrowe zostaną dostarczone w całości przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a Konsument wyraził na to zgodę, wskazane powyżej prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny nie przysługuje.

Czas rozpatrywania zwrotu to 14 dni od dnia odebrania towaru, do którego dołączony został prawidłowo uzupełniony Formularz zwrotu towaru. W przypadku niekompletnego uzupełnienia formularza czas ten ulega wydłużeniu.

Zwracany towar prosimy wysłać na adres Slowianka Sp. z o.o., ul. Myśliwska 50, 32-500 Balin. Koszty wysyłki ponosi Konsument.

Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki konieczne jest dołączenie Formularzu zwrotu towaru.

Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania.

Pieniądze zwracane są na konto bankowe, którego numer podany został w Formularzu zwrotu towaru, w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numer (+48) 12 307 55 50 lub o wiadomość na adres email sklep@slowianka-nails.pl.


Szczegóły odstąpienia od umowy zawartej na odległość określone są w Regulaminie.


Reklamacje 

W wypadku niezgodności z umową towaru albo treści lub usługi cyfrowej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Klient składa reklamację poprzez wypełnienie formularza i i przesłanie jego treści wraz z ewentualnym zdjęciem na adres email: reklamacje@slowianka-nails.pl

Produkty uszkodzone w transporcie należy niezwłocznie zgłosić na podany wyżej adres mailowy wraz ze zdjęciami faktycznego stanu przesyłki i produktów.

Paczka, która posiada ślady uszkodzeń musi zostać otwarta w obecności przewoźnika (nie dotyczy paczek z wysyłką paczkomatem). 


Niezbędne dane, które muszą być umieszczone na formularzu reklamacyjnym:
-Imię, nazwisko i/lub nazwa firmy,
-Numer zamówienia/faktury/paragonu bądź dokumentu, na którego podstawie klient otrzymał produkt np. WZ_R
-Adres klienta: ulica z numerem budynku, miasto, kod pocztowy, nr telefonu, mail
-Nazwa reklamowanego produktu, numer partii (jeżeli dotyczy), wada - krótki opis 

Reklamacjom nie podlegają:
-produkty użytkowane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta, 
- produkty posiadające wady mechaniczne powstałe np. wskutek upadku,
-produkty które noszą ślady samodzielnych napraw. 


Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego dokumentu reklamacyjnego. 

Szczegóły zakresu odpowiedzialności Właściciela Sklepu za niezgodność towaru albo treści lub usługi cyfrowej z umową oraz reklamacji określa Regulamin