REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
https://slowianka-nails.pl/

ROZDZIAŁ I – WSTĘP

§ 1 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Administrator – Slowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: UL. J. MARCIKA 4 30-443, KRAKÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000566272, REGON: 362018896, NIP: 6793113511, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych 

b) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

c) Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i jest stroną kupującą w ramach zawieranej z Właścicielem sklepu Umowy; 

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W niniejszym regulaminie pojęcie Konsument oznacza również przedsiębiorcę – osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

e) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 202014 poz. .1360 z późn. zm.121);

f) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.slowianka-nails;

g) Sklep Internetowy albo Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slowianka-nails.pl, za pośrednictwem którego przedstawiana jest oferta handlowa oraz realizowany jest proces Zamówień prowadzący do zawarcia Umowy;

h) Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym spełniający definicję z art. 2 pkt. 4a ustawy o prawach konsumenta. Towary prezentowane w Sklepie internetowym, w szczególności ich zdjęcia, mogą nie oddawać w pełni rzeczywistego wyglądu Towaru, co wynika z różnic w ustawieniach układu graficznego komputera, monitora oraz techniki przesyłania zdjęć przy użyciu internetu;

i) Cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - także cyfrowe odwzorowanie wartości;

j) Treść cyfrowa – w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

k) usługa cyfrowa – w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy o prawach konsumenta, usługa pozwalająca konsumentowi na:

i. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

ii. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

iii. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

l) funkcjonalność – w rozumieniu art. 2 pkt 5f ustawy o prawach konsumenta: zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

m) interoperacyjność - w rozumieniu art. 2 pkt 5g ustawy o prawach konsumenta: zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

n) platforma VOD – odpowiednia część interfejsu witryny Sklepu Internetowego, poprzez którą Klient może przeglądać treści cyfrowe udostępniane przez Właściciela Sklepu. Dostęp do płatnych treści zamieszczonych na platformie VOD (np. materiałów szkoleniowych) jest możliwy wyłącznie dla użytkowników, którzy wykupili do nich dostęp na podstawie Umowy.

o) Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub umowa o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej regulowana przepisami Ustawy o prawach konsumenta, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego pomiędzy Właścicielem sklepu (sprzedającym) a Klientem (kupującym);

p) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 poz. .287 z późn. zm.827).

q) Ustawa o PIT - z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. .2647361 z późn. zm.);

r) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 931177.1054 z późn. zm.);

s) Właściciel Sklepu - Slowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: UL. J. MARCIKA 4 30-443, KRAKÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000566272, REGON: 362018896,

NIP: 6793113511, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych będąca stroną sprzedającą w ramach zawieranej z Klientem Umowy. Ponadto Właściciel sklepu jest organizatorem dostawy Towaru na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa;

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.slowianka-nails.pl. 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.slowianka-nails.pl, prowadzony jest przez Właściciela Sklepu. Sklep Internetowy umożliwia zawieranie umów wyłącznie z Właścicielem Sklepu. Wszelkie oferty oraz zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC zamieszczone w Sklepie Internetowym pochodzą od Właściciela Sklepu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego; 

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

d) zawieranie umów o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny urządzenia z dostępem do Internetu niezbędnych wymagań technicznych, na które składa się konieczność używania na swoim urządzeniu aktualnie wspieranej przeglądarki internetowej:: 

a) Microsoft Edge

b) Safari

c) Chrome

d) Opera

e) Mozilla Firefox

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.slowianka-nails.pl oraz pobrać go, a także kopiować, przechowywać lub utrwalać w formie elektroniczne oraz sporządzać jego wydruk lub wydruki. 

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 8. Informacja o cenie podawana na stronie www.slowianka-nails.pl ma charakter wiążący i nie ulega zmianie wyłącznie od momentu podsumowania zamówienia na platformie internetowej sklepu Sprzedawcy oraz złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

9. W sytuacji, gdy adres miejsca dostarczenia zamówienia znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, postanowienia ustępu 8 nie mają zastosowania ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia kosztu wysyłki w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Kupujący jednocześnie akceptuje obowiązek poniesienia kosztów wysyłki. Koszty dostarczenia zamówienia Właściciel Sklepu oblicza na podstawie odpowiedniej taryfy przewoźnika, zależnie od gabarytów zamówienia i miejsca dostarczenia przesyłki. Towary nadają się wyłącznie do celu wyznaczonego przez ich zwykły użytek, pod którym należy rozumieć wszelki użytek, do którego Towar może być przeznaczony ze względu na posiadane cechy i właściwości.

10. W wypadku udzielenia przez Właściciela Sklepu gwarancji na oferowane towary, informacja o tym fakcie znajdzie się w opisie towaru. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi określonych w Księdze III Tytule XI dziale II ustawy Kodeks Cywilny. Do Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zastosowanie mają regulacje rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.

11. W ramach świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług drogą elektroniczną, Właściciel Sklepu (usługodawca) umożliwia:

a) utworzenie konta użytkownika Sklepu,

b) zawieranie za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów,

c) umieszczanie przez Klientów opinii o produktach.

12. Kwestie przetwarzania Danych Osobowych przez Właściciela Sklepu uregulowane zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego wraz z niniejszym Regulaminem.

 

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zawierania Umów, jest rejestracja lub podanie wymaganych danych identyfikacyjnych, w szczególności: 

a) imię i nazwisko, firma lub nazwa,  

b) adres e – mail, 

c) adres miejsca zamieszkania lub siedziby, 

d) adres dostawy,  

e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

f) inne dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności wystawienia faktury VAT lub dokumentów transportowych. 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w zakładce pod adresem www.slowianka-nails.pl.

3. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Właściciel Sklepu może odmówić lub pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć czasowo dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuści się innych zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami Właściciel sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Właściciel Sklepu umożliwia Klientom publikowanie opinii o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. Sekcja opinii umiejscowiona jest poniżej opisu produktu w Sklepie. Opinia, aby została dopuszczona do publikacji, musi spełniać następujące kryteria:

a) opublikowana zostanie opinia pochodząca wyłącznie od Klienta, który faktycznie zakupił Towar, na temat którego zamieszcza opinię,

b) treść opinii nie może naruszać dobrych obyczajów oraz dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby fizycznej czy prawnej, w szczególności nie może zawierać określeń uważanych powszechnie za obraźliwe lub wulgarne, jak również nie może być sprzeczna z prawem, w szczególności wypełniać znamion czynu zabronionego lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji,

c) w treści opinii nie mogą być zawarte nazwy handlowe lub znaki towarowe pochodzące od innych podmiotów niż Właściciel Sklepu.

7. Właściciel Sklepu dokonuje weryfikacji zamieszczonych opinii w taki sposób, że do publikacji dopuszcza wyłącznie opinie pochodzące od użytkowników będących Klientami, którzy faktycznie zakupili dany produkt.

8. Właściciel Sklepu nie stosuje mechanizmu automatycznej weryfikacji użytkownika publikującego opinię. Weryfikacja dokonywana jest ręcznie przez obsługę sklepu poprzez sprawdzenie w systemie przetwarzającym informacje o zamówienia, czy użytkownik publikujący opinię rzeczywiście zakupił produkt, na temat którego zamieszcza opinię.

9. Właściciel Sklepu dopuszcza do publikacji wszystkie opinie spełniające kryteria wskazane w ust. 6, niezależnie od tego, czy w opinii Klient wypowiada się o produkcie pozytywnie, czy negatywnie.

10. Właściciel Sklepu dokona starań, aby wszelkie zamieszczone w Sklepie opinie pochodziły od faktycznych Klientów Sklepu Internetowego. Właściciel Sklepu nie dopuszcza do publikacji opinii pochodzących od osób niebędących Klientami Sklepu Internetowego oraz nie podejmuje działań polegających na odpłatnym zlecaniu publikowania opinii o produktach innym podmiotom w Sklepie Internetowym. 11. Właściciel Sklepu umożliwia Klientowi kontakt z obsługą sklepu poprzez email sklep@slowianka-nails.pl oraz telefon na numer 12 307 55 50

12. Właściciel Sklepu umożliwia składanie reklamacji co do usług świadczonych drogą elektroniczną – działaia sklepu internetowego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na następujące dane kontaktowe: pocztą na adres ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków lub email reklamacje@slowianka-nails.pl oraz przez telefon na numer 575 338 006.

13. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00-17:00.

 

ROZDZIAŁ II – SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

§4 Procedura zawarcia Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.slowianka-nails.pl,dokonać wyboru Towaru – złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w szczególności dotyczących miejsca dostawy oraz ilości Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na bieżącej stronie Sklepu internetowego.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy podanych osobno; ewentualnie dodatkowych kosztów, jeśli występują, 

c) wybranej metody płatności, 

d) danych zawartych w Fakturze VAT, 

e) wybranego sposobu i miejsca dostawy. 

5. W celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy konieczne jest wysłanie Zamówienia, które poprzedza dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. 

6. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” kończy proces realizacji Zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta, iż wybrane towary zobowiązuje się odebrać i zapłacić ich cenę (w tym koszty dostawy).

7. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient ma prawo modyfikacji lub odwołania Zamówienia, ze skutkiem wobec treści Umowy, wyłącznie w drodze kontaktu z obsługą Sklepu internetowego, za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu internetowego. Modyfikacja lub odwołanie jest skuteczne względem Właściciela Sklepu

pod warunkiem otrzymania stosownego potwierdzenia od Właściciela Sklepu ma adres e – mail Klienta.

8. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Klient i Właściciel sklepu związani są treścią potwierdzenia złożenia Zamówienia, o ile klient nie dokona jego modyfikacji lub odwołania w sposób przewidziany powyżej. 

9. Zawarcie Umowy, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, jest równoznaczne z tym, że Klient udziela Właścicielowi sklepu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umowy na świadczenie usług związanych z dostawą Towaru, z podmiotem wskazanym zgodnie z zaznaczoną przez Klienta opcją dostawy. Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych w jego imieniu kosztów dostawy. Przekazane na ten cel środki nie stanowią przychodu Właściciela sklepu w rozumieniu ustawy o PIT oraz nie stanowią zapłaty z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29a ustawy o PTU, a więc nie powiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Klienta.

 

§5 Dostawa

1.  Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

3.  Dostawa Towarów zamówionych w Sklepie internetowym realizowana jest: 

a) Na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (lub dystrybutor albo przedstawiciel Właściciela Sklepu) – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze;

b) poza granicami Polski po przedpłacie - do krajów Unii Europejskiej– 3-4 dni robocze –w zależności od strefy krajowej. oferowanego przewoźnika.

 

4. Właściciel sklepu umożliwia Klientowi dokonanie wyboru przewoźnika spośród oferowanych na stronie Sklepu Internetowego. Klient dokonuje wyboru przewoźnika poprzez zaznaczenie pola obok nazwy przewoźnika w formularzu zamówienia.

5. Aktualna lista dostępnych przewoźników wraz z informacją o cenie usługi przewozowej zamieszczona jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz widoczna jest w formularzu zamówienia.

6. Przekazanie Towaru do dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu poprawnego złożenia Zamówienia i uznania płatności na rachunku bankowym Właściciela sklepu w wysokości ceny za Towar oraz kosztów dostawy. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 przekazywane są do realizacji następnego dnia roboczego.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla przedsiębiorców, uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. 

8. Obowiązkiem Właściciela Sklepu jest dostarczenie towaru nieobarczonego wadami.

 

§6 Opłaty celne i podatki

1. Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej lub poza granice Rzeczypospolitej Polskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych podatków lub ceł, których zapłata spoczywa na Kliencie. 

2. Wysokość powyższych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta.

 

§7 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów oraz treści lub usług cyfrowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Cena nie uwzględnia należności celnych ani podatkowych związanych z przesłaniem Towaru poza terytorium Polski. Cena nie uwzględnia również kosztów dostawy ani ubezpieczenia Towaru. 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego w BZWBK: 29 1090 1838 0000 0001 3504 4200, 

b) płatnością w systemie Przelewy 24, 

3. W tytule zapłaty należy podać dane identyfikujące Umowę lub Zamówienie, a co najmniej nr Zamówienia lub nr Umowy wskazane w wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

4. W wypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym na wskazany w ust. 2 numer konta, przedmiot zamówienia zostanie przekazany do dostawy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Właściciela Sklepu. Jeżeli nie dojdzie do zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela Sklepu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Właściciel Sklepu prześle na wskazany w formularzu zamówienia adres email Klienta wezwanie do uiszczenia płatności lub przedłożenia potwierdzenia dokonania przelewu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Właściciela sklepu.

5. W wypadku niezastosowania się do wezwania określonego w ust. 4, Właściciel Sklepu może odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zobowiązany jest przesłać na adres email Klienta wskazany przy składaniu zamówienia.

 

ROZDZIAŁ III – SPRZEDAŻ KONSUMENCKA, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientem będącym Konsumentem.

 

§8 Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Właściciela Sklepu

1. Prawo odstąpienia od Umowy:

a) Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.

b) Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni, od dnia:

1) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia Umowy,

2) w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (np. Umowy sprzedaży, Umowy dostawy lub Umowy o dzieło będące towarem) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru,

3) w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno – od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej sztuki z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

4) w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru dostarczanych partiami lub w częściach – w dniu, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

5) w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony – w dniu, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na następujące dane kontaktowe: Slowianka sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, email: reklamacje@slowianka-nails.pl;

d) Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Właściciela Sklepu (slowianka-nails.pl). Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Właściciel Sklepu prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną);

e) Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od Umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Właściciel Sklepu zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Sklepu został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba

że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Jeżeli Konsument otrzymał towar w związku z Umową:

a) powinien on odesłać lub przekazać Właścicielowi Sklepu towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Właściciela Sklepu o odstąpieniu od Umowy. Termin ten jest zachowany jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni;

b) Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru;

c) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru;

d) w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, Konsument zapłaci Właścicielowi Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Właściciela Sklepu o odstąpieniu od Umowy.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Właściciel Sklepu nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Właściciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Właściciel Sklepu rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku;

n) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Właściciela Sklepu, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 

§9 Odpowiedzialność Właściciela Sklepu za zgodność Towaru z Umową

 

1. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli spełnia on przesłanki wskazane w art. 43b ustawy o prawach konsumenta, tzn.:

a) zgodny z Umową pozostaje jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w towarach z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji;

b) nadaje się do szczególnego celu Konsumenta, o którym poinformował on Właściciela Sklepu najpóźniej w chwili zawarcia Umowy oraz ten cel został zaakceptowany przez Właściciela Sklepu;

c) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem przepisów prawa i dobrych praktyk;

d) występuje w takiej ilości i posiadać takie cechy, tym trwałość i bezpieczeństwo, jeśli zawiera elementy cyfrowe: kompatybilność, interoperacyjność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i jakich Konsument może rozsądnie oczekiwać uwzględniając charakter towaru oraz publiczne zapewnienie Właściciela Sklepu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, co do jego właściwości, złożone w reklamie lub etykiecie, chyba że:

1) przedsiębiorca nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

2) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane w takiej samej lub porównywalnej formie, w jakiej zostało złożone,

3) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta co do zawarcia Umowy,;

e) jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument może rozsądnie oczekiwać;

f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór przedstawione Konsumentowi przed zawarciem Umowy oraz odpowiada opisowi uprzednio przedstawionej próbki lub wzoru;

2. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z Umową.

3. Właściciel Sklepu nie może powołać się na upływ terminu wskazany powyżej jeżeli brak zgodności z Umową podstępnie zataił.

4. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

5. W wypadku wystąpienia niezgodności towaru z Umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 43d i 43e ustawy o prawach konsumenta:

a) żądania naprawy lub wymiany Towaru:

1) Właściciel Sklepu może dokonać naprawy, kiedy Konsument żąda wymiany i odwrotnie, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Właściciel Sklepu może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową

2) Właściciel Sklepu dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, na swój koszt oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Konsumenta,

3) Konsument udostępnia Właścicielowi Sklepu towar podlegający naprawie lub wymianie, który Właściciel Sklepu odbiera na swój koszt;

b) Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) Właściciel Sklepu odmówił doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową w sposób określony w lit. a,

2) Właściciel Sklepu nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z lit. a,

3) brak zgodności występuje nadal, mimo że Właściciel Sklepu próbował doprowadzić go do zgodności z Umową,

4) brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego korzystania ze środków wymienionych w lit. a,

5) z oświadczenia Właściciela Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową;

c) Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową jest istotny;

d) Obniżona cena musi pozostawać w takiej samej proporcji do ceny z Umowy, w jakiej pozostaje wartość towaru niezgodnego z Umową do wartości towaru zgodnego.

e) Jeżeli brak zgodności dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy w odniesieniu do nich, jak również w

odniesieniu do innych towarów nabytych mocą tej samej Umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać Towary zgodne z Umową;

f) W razie odstąpienia od Umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Właścicielowi Sklepu na jego koszt. Właściciel Sklepu zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

g) Zwrot ceny następuje takim samym sposobem, jakim Konsument dokonał jej zapłaty, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

6. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować w formie pisemnej na adres: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, poprzez email reklamacje@slowianka-nails.pl.

7. Właściciel Sklepu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

8. Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności Właściciela Sklepu za brak zgodności towaru z Umową wynikającej z gwarancji i odwrotnie.

9. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, w zakresie o którym mowa w ust. 1, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów wskazanych w ust. 1 i fakt ten wyraźnie oraz odrębnie zaakceptował.

 

ROZDZIAŁ IV – UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

 

§10 Dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

 

1. Oferowane przez Właściciela Sklepu treści cyfrowe stanowią materiały szkoleniowe w formie Video (dalej: Treści).

2. Treści udostępniane są Konsumentowi przy pomocy specjalnej platformy VOD, która umożliwia przeglądanie Treści wyłącznie online przez czas wskazany w opisie kursu. Konsument nie ma możliwości pobrania treści na swoje urządzenie.

3. Warunkiem uzyskania dostępu oraz możliwości odtwarzania Treści jest posiadanie dostępu do łącza internetowego.

4. Konsument po dokonaniu zakupu otrzyma szczegółową instrukcję dostępu do treści cyfrowej na platformie VOD.

5. Właściciel Sklepu dostarcza Konsumentowi treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

6. Konsument po dokonaniu zakupu otrzyma szczegółową instrukcję dostępu do treści cyfrowej na platformie VOD.

7. Treść uważa się za dostarczoną w momencie, gdy Treść lub środek pozwalający na dostęp do niej zostały udostępnione Konsumentowi lub jego urządzeniu albo gdy Konsument lub jego urządzenie dostęp uzyskali.

8. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w momencie, gdy Konsument lub jego urządzenie uzyskali do niej dostęp.

9. Konsument ma możliwość przeglądania treści cyfrowej na platformie VOD przez czas wskazany w opisie danej treści cyfrowej na stronie Sklepu.

10. Aby móc korzystać z dostarczanych na podstawie Umowy treści cyfrowych, urządzenie Konsumenta powinno spełniać następujące wymagania techniczne:

a) możliwość odtwarzania obrazu i dźwięku,

b) posiadanie stałego dostępu do łącza internetowego – dostęp do treści bez połączenia internetowego nie jest możliwy,

c) posiadanie połączonego urządzenia wskazującego, które umożliwia interakcję z interfejsem platformy VOD, a tym samym przeglądanie treści (klawiatura i mysz lub ekran dotykowy),

d) zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej wspieranej przez system operacyjny urządzenia. Właściciel Sklepu gwarantuje kompatybilność Treści z następującymi przeglądarkami, zainstalowanymi w aktualnie wspieranej przez dostawcę przeglądarki wersji:

1) Google Chrome,

2) Microsoft Edge,

3) Mozilla Firefox,

4) Safari,

5) Opera.

e) Właściciel Sklepu nie wyklucza możliwości odtwarzania Treści również na innych przeglądarkach internetowych, jeżeli swoimi parametrami technicznymi odpowiadają wymienionym w lit. d, jednak Właściciel Sklepu zapewnia bieżące wsparcie kompatybilności i poprawnego działania Treści wyłącznie z przeglądarkami wymienionymi w lit. d.

11. Właściciel Sklepu zapewnia o możliwości uzyskania dostępu do Treści wyłącznie w wypadku poprawnej instalacji i konfiguracji programów i urządzeń wskazanych w ust. 10.

12. Właściciel Sklepu odpowiada za niedostarczenie Treści w sytuacji, gdy dostęp do nich nie jest możliwy z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Właściciela Sklepu.

13. W wypadku wystąpienia problemów w uzyskaniu przez Konsumenta dostępu do Treści, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Właściciela Sklepu oraz współdziałać z nim przy ustaleniu przyczyny problemów technicznych. Działania wskazane w niniejszym ustępie zostaną przeprowadzone w sposób i przy użyciu środków technicznych najmniej uciążliwych dla Konsumenta.

14. Z racji udostępniania treści online, Właściciel Sklepu nie przewiduje wymogu instalowania aktualizacji Treści przez Konsumenta.

15. Środowisko cyfrowe Konsumenta, przy pomocy którego uzyskuje on dostęp do Treści, a którego wymogi techniczne określone są w ust. 10, dla możliwości poprawnego korzystania z Treści, musi pozostawać w zgodności z treścią ust. 10 przez cały okres Umowy.

16. Konsument niniejszym wyraża zgodę na dostarczenie mu dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia Umowy w formie dokumentowej na adres email podany w formularzu zamówienia.

17. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie dostarczania Treści przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy oraz jest świadom utraty prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

§11 Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Konsumentom

 

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.

1. Jeżeli Właściciel Sklepu nie dostarczy Treści niezwłocznie lub w uzgodnionym z Konsumentem terminie, Konsument wzywa Właściciela Sklepu do ich dostarczenia.

2. Jeżeli po otrzymaniu od Konsumenta wezwania do dostarczenia Treści Właściciel sklepu nie dostarczy Treści niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z Konsumentem, Konsument może odstąpić od Umowy.,.

3. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści, jeżeli:

a) z oświadczenia Właściciela Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,

b) Strony uzgodniły lub z okoliczności wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Właściciel Sklepu nie dostarczył ich w terminie.

4. Treści są zgodne z Umową, jeżeli spełnione są przesłanki wskazane w art. 43k ustawy o prawach konsumenta, tzn.:

a) zgodny z Umową jest ich rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) są przydatne do szczególnego celu Konsumenta, o którym poinformował on Właściciela Sklepu oraz uzyskał jego akceptację;

c) nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści tego rodzaju, z uwzględnieniem przepisów prawa i dobrych praktyk;

d) występują w ilości i mają takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści oraz publiczne zapewnienie złożone przez Właściciela Sklepu, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, chyba że:

1) nie wiedział o tym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

2) przed zawarciem Umowy zapewnienie to zostało sprostowane w sposób i w formie, w jakiej zostało złożone lub w porównywalny,

3) nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;

e) są dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których Konsument może rozsądnie oczekiwać;

f) są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią udostępnioną Konsumentowi przed zawarciem Umowy przez Właściciela Sklepu;

5. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści z Umową w zakresie ust. 4, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści odbiega od wymogów zgodności z Umową wskazanych w ust. 4, a Konsument wyraźnie i odrębnie ten fakt zaakceptował.

 

§12 Odpowiedzialność Właściciela Sklepu za zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową zawartą z Konsumentem.

 

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.

 

1. Właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści z Umową dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2. Właściciel Sklepu nie może powołać się na upływ terminów z ust. 1 jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Domniemania wskazane w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi wskazanymi w §10 ust. 10,

b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Właścicielem Sklepu, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

5. Jeżeli Treść jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z Umową. Właściciel Sklepu może jednak odmówić doprowadzenia Treści do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie ich do stanu zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Właściciela Sklepu.

6. Jeżeli Treść jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy w wypadku gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Treści z Umową jest niemożliwe albo wymaga od Właściciela Sklepu nadmiernych kosztów,

b) Właściciel Sklepu nie doprowadzi do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5,

c) brak zgodności Treści występuje nadal, mimo że Właściciel Sklepu próbował doprowadzić je do stanu zgodności z Umową,

d) brak zgodności Treści jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez skorzystania ze środka, o którym mowa w ust. 5,

e) z oświadczenia Właściciela Sklepu lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści do zgodności z Umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Treści z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści z Umową jest istotny.

8. Właściciel Sklepu będzie dokonywał zmian Treści w czasie obowiązywania Umowy w zakresie wyłącznie niezbędnym do zachowania stanu jej zgodności z Umową.
 ROZDZIAŁ V – UMOWY O ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUG 

  1. Właściciel Sklepu umożliwia Klientowi dokonanie w Sklepie zakupu Innych usług, w tym w szczególności kursów stylizacji paznokci prowadzonych w formie stacjonarnej lub on-line (Kurs).  
  2. W ofercie dotyczącej Innej usługi w postaci Kursu właściciel Sklepu wskazuje zakres Kursu, dane prowadzącego Kurs, termin i czas trwania Kursu, a w przypadku kursu stacjonarnego również miejsce Kursu. W przypadku kursu online, właściciel Sklepu w przeciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu kursu on-line otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link do Kursu. Link będzie aktywny w czasie trwania Kursu.
  3. Klient może odstąpić od Umowy na zakup Innych usług (w tym Kursu) nie później niż na 14 dni przed datą, w której Kurs ma się odbyć z możliwością uzyskania zwrotu całości wpłaconej ceny Kursu. Dodatkowo, w przypadku Konsumenta, może on odstąpić od umowy na zasadach określonych w Rozdziale III niniejszego regulaminu.
  4. Właściciel Sklepu z ważnych powodów zastrzega możliwość zmiany prowadzącego Kursu (zapewniając, że nowy prowadzący Kurs będzie prezentował umiejętności na poziomie nie niższym niż prowadzący, który pierwotnie przydzielony był do prowadzenia Kursu), zmiany w programie Kursu, zmodyfikowania warunków technicznych kursu online, a wyżej wymienione zmiany nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Właścicielem Sklepu.
  5. Właściciel Sklepu zastrzega możliwość odwołania Kursu, w przypadku, gdy nie zbierze się odpowiednia liczba kursantów. Właściciel Kursu zwróci wówczas całość kwoty wpłaconej przez Klienta tytułem wynagrodzenia za kurs, ewentualnie w miarę możliwości zaproponuje inny termin kursu. Decyzja o skorzystaniu z zaproponowanego nowego terminu Kurs leży po stronie Klienta.
  6. Z chwilą zawarcia umowy na świadczenie Innych usług (w tym Kursu) Właściciel Sklepu udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z wszelkich materiałów przekazanych mu w ramach Kursu, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Klienta. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Kursu oraz innych materiałów w ramach Kursu jakiegokolwiek ani innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
  7. Sposób zakupu Innych usług (w tym Kursów) został określony w Rozdziale II niniejszego regulaminu.
  8. Postanowienia do tyczące wymogów technicznych określone w rozdziale IV Regulaminu stosuje się odpowiednio do kursów online, z wyjątkiem postanowień dotyczących VOD. Właściciel Sklepu zastrzega możliwość przesłania dodatkowych wymagań technicznych wraz z linkiem do kursu online.
ROZDZIAŁ VI – ZASADY REALIZOWANIA PROMOCJI I RABATÓW, OUTLET

 

§13 Sposób realizacji promocji

1. Właściciel Sklepu przewiduje możliwość obniżania cen Towarów oraz treści lub usług cyfrowych oferowanych w Sklepie w ramach promocji według własnego uznania, poprzez publikację na stronie kodu rabatowego.

2. Klient chcąc skorzystać z rabatu w ramach promocji, powinien wpisać opublikowany na stronie Sklepu kod promocyjny po przejściu do „Koszyka” w sekcji „Zastosuj kod rabatowy” poniżej podsumowania. Po wprowadzeniu poprawnego kodu rabatowego cena wskazana w podsumowaniu powinna ulec zmianie, zgodnie z treścią promocji aktywowanej kodem i ogłoszonej na stronie Sklepu.

3. Skorzystanie z kodu promocyjnego jest dobrowolne, a każdorazowe wykorzystanie promocji wymaga wpisania kodu.

4. Promocje dotyczą wszystkich Towarów oprócz:

a) Stołów Afinia,

b) Szkoleń,

c) produktów z Outletu,

d) zestawów produktów.

e) produktów już przecenionych,

f) produktów objętych innymi promocjami.

5. Promocje i rabaty nie łączą się.

 

§14 Outlet

1. Towary sprzedawane w ramach Outletu stanowią towary posiadające wyłącznie drobne uszkodzenia opakowania, przy czym sam towar zachowuje wszystkie swoje właściwości, takie same jak identyczny towar sprzedawany poza Outletem.,

1. Właściciel Sklepu umieści w opisie towaru informacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń opakowania.

2. W przypadku towarów pochodzących z Outletu, wskazane w opisie cechy konkretnego produktu w postaci uszkodzeń opakowania nie stanowią jego wady.

 

ROZDZIAŁ VI – BONY PODARUNKOWE

 

§15 Informacje ogólne

1. W rozumieniu niniejszego regulaminu, bon podarunkowy (dalej: Bon) stanowi dokument wydawany Klientowi przez Slowiankę, odzwierciedlający określoną sumę pieniężną uiszczoną na rachunek Sklepu, który może zostać wymieniony na Towary w Sklepie Slowianki w terminie 12 miesięcy od dnia zakupu Bonu. Bod dostarczany jest Klientowi w postaci fizycznej (karta) lub cyfrowo, poprzez przesłanie Klientowi kodu na adres email wskazany w formularzu zamówienia.

2. Bony nie są wydawane imiennie, a ich wykorzystanie możliwe jest przez dowolną osobę posiadającą Bon.

3. Wszelkie pozostałe wyrażenia wpisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób wyjaśniony w §1 ust. 1 Regulaminu Sklepu.

 

§16 Zakup Bonu

1. Slowianka umożliwia zakup bonów o następujących nominałach:

1) 50 zł;

2) 100zł;

3) 200zł;

4) 300zł;

2. Bony o nominałach wskazanych w ust. 1 pkt 2-4 dostępne są zarówno w postaci fizycznej, jak i cyfrowej.

3. Zakup Bonu możliwy jest wyłącznie w Sklepie Internetowym, przy wyborze płatności online lub przelewem (przedpłata).

4. Bony dostępne są w witrynie Sklepu Internetowego. Klient chcąc zakupić Bon, musi wyszukać Bon o odpowiednim nominale na stronie Sklepu, dokonać wyboru poprzez dodanie do koszyka i sfinalizować zamówienie.

5. W przypadku wyboru Bonu w formie elektronicznej, zostanie on dostarczony w formie kodu na adres email podany w formularzu zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu lub otrzymaniu powiadomienia o skutecznym dokonaniu zapłaty od dostawcy usługi płatności online.

6. W przypadku zakupu Bonu w postaci fizycznej, Klient, oprócz zapłaty wartości nominalnej Bonu, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów wysyłki Bonu.

7. Klient ani posiadacz nie może dokonać wymiany na bonu na środki pieniężne.

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Bonu wydanego w formie fizycznej, Sklep nie jest zobowiązany do wystawienia jego duplikatu.

 

§17 Wykorzystanie Bonu

1. Posiadacz może wykorzystać Bon poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu, znajdującego się na karcie (bon w postaci fizycznej) lub otrzymanej od Sklepu wiadomości email, w pole przeznaczone na wprowadzenie kodu rabatowego w Koszyku lub w podsumowaniu Zamówienia. Po wprowadzeniu kodu łączna cena zamówienia ulega obniżeniu o wartość Bonu.

2. Wartość nominalna Bonu w momencie jego wykorzystania stanowi kwotę brutto.

3. Jeżeli łączna cena zamówienia jest wyższa niż nominał Bonu, Klient dokonuje zapłaty różnicy w wybranej przez siebie formie płatności, dostępnej w Sklepie.

4. Wykorzystanie Bonu możliwe jest zarówno w całości jak i w części, również przy dokonaniu kilku transakcji, do momentu wykorzystania sumy wartości Bonu.

5. Klient nie może wykorzystać Bonu na zakup innych bonów dostępnych w sklepie.

6. Zakup oraz wymiana Bonu na Towary możliwa jest wyłącznie w Sklepie Slowianki.

7. Wymiana Bonu na Towary możliwa jest w terminie 12 miesięcy od dnia zakupu Bonu.

 

§18 Zwroty i reklamacje

1. Do umów, w których zapłata dokonana została pryz pomocy Bonu, zastosowanie znajdują wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji.

2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy opłaconej Bonem na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, w której Klient dokonał płatności przy pomocy Bonu, zwrot środków następuje poprzez wydanie Klientowi nowego Bonu o takim samym nominale co Bon wykorzystany. 4. W przypadku gdy zamówienie, którego dotyczy odstąpienie od umowy, opłacone zostało przy użyciu Bonu wyłącznie w części, odpowiedna część sumy opłacona poprzez Bon zostaje zwrócona Konsumentowi w formie nowego Bonu o takiej samej wartości, natomiast część sumy opłacona w inny sposób, zostaje zwrócona w takiej samej formie w jakiej została uiszczona przez Konsumenta.

5. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, której przedmiot stanowi sprzedaż Bonu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Bonu, chyba że Konsument do tego czasu wykorzystał Bon. Informacje na temat prawa do odstąpienia od Umowy znajdują się w §8 Regulaminu Sklepu oraz w zakładce Zwroty i Reklamacje.

 

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19 Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SLOWIANKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcinka 4, 30-443 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566272, NIP: 6793113511, REGON: 362018896, BDO: 000294202, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://slowianka-nails.pl/kontakt lub przesyłając e-mail na adres: sklep@slowianka-nails.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:  
   a) marketingu bezpośredniego, tj. wysyłki newslettera na podany adres e-mail zawierającego informacje handlowe i reklamowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna              zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jako marketing własnych towarów i usług oraz realizacja uprawnień wynikających z wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a          RODO); 
   b)obsługi, realizacji i dostawy Zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. a RODO); 
   c)realizacji obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy Administratora, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi poczty elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem; 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu otrzymania przez Administratora informacji o wycofaniu Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
9. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza akceptację powyższych postanowień Regulaminu. 

§19 Zmiany Regulaminu

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

a) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Właściciela Sklepu usług; w tym wycofanie usługi do którego/której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

b) wprowadzenie przez Właściciela Sklepu nowych Towarów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu;

c) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez Właściciela Sklepu produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

d) zmiana przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Sklepu Internetowego;

e) zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Właściciela Sklepu,

f) zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy lub Regulaminu,

2. Właściciel Sklepu informuje Klienta o proponowanych zmianach Regulaminu w terminie nie później niż 14 dni przed ich wejściem w życie.

3. W razie, gdy Klient nie zgadza się na zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, przy czym do Umów zawartych przed wypowiedzeniem Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu sprzed wprowadzanych zmian.

4. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta a także akty prawa Unii Europejskiej, m. in: Dyrektywa (UE) 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r., Dyrektywa (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r., Dyrektywa (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r., Dyrektywa (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.

6. Prawem właściwym dla stosunku prawnego powstałego na mocy niniejszej Umowy jest prawo właściwe ze względu na miejsce siedziby Właściciela Sklepu. Jeżeli kupującym jest Konsument przebywający na terenie Unii Europejskiej, zastosowanie do Konsumenta mają przepisy państwa dla niego właściwego wyłącznie w zakresie, w jakim kształtują jego sytuację korzystniej niż wybrane na mocy Umowy prawo właściwe.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat Slowianka Nail Trends, ul. Myśliwska 50, 32-500 Balin

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konkursu organizowanych przez Slowiankę pod tytułem: 
Wygraj cały zestaw Baby Boomer in Spray! (dalej: Konkurs) 
 

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Slowianka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, NIP: 6793113511, REGON: 36201889600000, KRS: 0000566272

2. Celem konkursu jest wyłonienie 1 osóby, które według oceny Komisji Konkursowej, najlepiej wykonały zadanie konkursowe. Osobom wyłonionym przez Komisję Konkursową zostanie przyznana nagroda określona w treści regulaminu.

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1) Polubi wskazany post

2) Udostępni go w swojej relacji i oznaczy nas

3) Napisze w komentarzu najdziwniejszą historię lub sytuację, która wydarzyła się w salonie z klientami

4) W komentarzu oznaczy 3 znajomych, którzy też chcieliby wziąć udział w konkursie

4. Osoba, która nie spełnia kryteriów wymienionych w ust. 3 jest pozbawiona możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

5. Konkurs trwa od 16.05.2024 do 22.05.2024.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

§2

Zadanie konkursowe

Uczestnik zobowiązany jest polubić wskazany post, udostępnić go w swojej relacji i oznaczyć nas, napisać w komentarzu najdziwniejszą historię lub sytuację, która wydarzyła się w salonie z klientami, w komentarzu oznaczyć 3 znajomych, którzy też chcieliby wziąć udział w konkursie w terminie określonym w §1 ust 4 Regulaminu.

 

§3

Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięzcy w liczbie wskazanej w §1 ust. 2 zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową składającą się z trzech osób reprezentujących Slowiankę.

2. Komisja Konkursowa dokonuje wyłonienia zwycięzców poprzez wybór osób, które miały najwięcej polubień pod komentarzem. Decyzja komisji są uznaniowe.

3. Komisja nie dokona oceny Zadań Konkursowych nadesłanych po upływie terminu wskazanego w §1 ust. 5 oraz pochodzących od osób, które nie spełniają wymagań wymienionych w §1 ust. 3.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas live 23 maja 2024

5. Oprócz ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, o werdykcie komisji zwycięzcy zostaną poinformowani we wiadomościach prywatnych przesłanych poprzez chat serwisu messenger.

§4

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest:

1. Cała kolekcja Baby Boomer in Spray

2. Fundatorem nagrody jest Slowianka.

3. Zwycięzcom nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w formie ekwiwalentu pieniężnego ani o zamianę nagrody na inną.

4. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie przekazani nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Każdy zwycięzca zostanie poproszony o podanie Slowiance następujących danych:

1) imię i nazwisko,

2) adres email,

3) telefon,

4) adres, na który ma zostać doręczona nagroda.

6. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Slowiance dane wskazane w ust. 5 w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach Konkursu. Nieprzesłanie danych we wskazanym terminie powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

7. W przypadku utraty prawa do nagrody, pozostaje ona własnością Organizatora.

8. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na adres pocztowy podany Slowiance przesyłką pocztową kurierską.

9. Przesyłka zawierająca nagrodę zostanie nadana najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w ust. 5.

10. W razie braku możliwości dostarczenia nagrody ze względu na podanie błędnego adresu przez Zwycięzcę, Zwycięzca traci prawo do nagrody po ponownej, bezskutecznej próbie doręczenia.

11. Koszty wysyłki poza granicę Polski pokrywa zwycięzca.

 

§5

Dane osobowe

1. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych takich jak imię, nazwisko oraz opublikowanie zdjęcia lub wizerunku przez Slowiankę na jej profilach w mediach społecznościowych. Umieszczenie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi, jeżeli Uczestnik zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową jako jeden ze Zwycięzców.

2. Slowianka jest Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych], Dz.UrzUE.L.2016 nr 119 str. 1)

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz przekazania im nagrody konkursowej.

4. Podstawę prawną przetwarzania stanowią:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy lub innego stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Uczestnikiem a Slowianką – w zakresie wykonania zadania konkursowego, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, doręczenia nagrody konkursowej, przez czas nie dłuższy niż do czasu całkowitego spełnienia świadczenia wynikającego ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika i Administratora;

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w przypadku, gdy organizacja konkursu oraz wydanie nagrody będzie

wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zobowiązań podatkowych;

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO- o celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania prawnych obowiązków, obrony przed roszczeniami, przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń przewidziany właściwymi przepisami.

5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w §4 ust. 5 jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody konkursowej. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody określonej w ust. 1 jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

6. Dane osobowe przekazywane będą, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, podmiotom trzecim, w tym przetwarzającym i odrębnym administratorom działającym na zlecenie Administratora lub wspólnie z Administratorem i uczestniczącym w imieniu Administratora lub wspólnie z Administratorem w procesach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, konsultacyjne, prawne, usługi utrzymania infrastruktury IT.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacjach, w których związane to będzie z przetwarzaniem tych danych z wykorzystaniem środków technicznych dostarczanych przez podmioty trzecie, których centra danych zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

9. Osobie, której dotyczą dane przetwarzane w ramach Serwisu przez Administratora przysługują następujące prawa:

1) prawo do uzyskania dostępu, do ich sprostowania i usunięcia, a także – w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, również prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych;

2) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres do doręczeń Administratora lub adres email.

10. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne, proporcjonalne do możliwego zagrożenia, w celu zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

11. Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.

12. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

13. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: e-mail socialmedia@slowianka-nails.pl

 

 

§6

Postanowienia końcowe

1. Slowianka uprawniona jest do dokonania jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana jest skuteczna jeżeli nie powoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zostanie

ogłoszona przez Slowiankę w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został konkurs wraz z regulaminem w brzmieniu pierwotnym.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.